คณะกรรมการสำนักพิมพ์

บรรณาธิการบริหาร: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล (รัฐศาสตร์)

บรรณาธิการสำนักพิมพ์: ทิฑัมพร บุญมี (นิเทศศาสตร์)

ผู้จัดการสำนักพิมพ์: ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี (รัฐศาสตร์)

คณะบรรณาธิการ: ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล (ครุศาสตร์), สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย (นิติศาสตร์), เกศกนก วงษาภักดี (รัฐศาสตร์) ธรณ์เทพ มณีเจริญ (รัฐศาสตร์) และชยางกูร ธรรมอัน (รัฐศาสตร์)

ฝ่ายต่างประเทศ: ภวัต อัครพิพัฒนา (วิทยาศาสตร์)