จิลาวัลย์ บุญเกิด

จิลาวัลย์ บุญเกิด นิสิตภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ + สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่43 มีความสนใจและหลงใหลในหนังสือหลายๆ ประเภทตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งหนังสือนิยายและหนังสือวิชาการ การสร้างสรรค์หนังสือคือหนึ่งในงานอิสระที่ชอบมากที่สุด
เพียงแรงกระเพื่อมเล็ก ๆ ก็อาจนำไปสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้