ชยางกูร ธรรมอัน

ชยางกูร ธรรมอัน ชยางกูรเกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นนิสิตชั้นปีที่สาม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร