ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล

ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อเล่น: แอนดริว

คณะที่เรียน: ครุศาสตร์

ความสนใจ: การเมืองไทย การศึกษา ปรัชญา สิทธิมนุษยชน การเกณฑ์ทหาร ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การวัดและประเมินผล การสร้างแบบสอบ คณิตศาสตร์และพีชคณิต  

งานที่ทำในสำนักพิมพ์: ผู้เขียน ผู้แปล และบรรณาธิการ

แล้วแต่: นิสิตครูคณิตที่สนใจการเมือง ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ผมอยากให้นักเรียนตระหนักในสิทธิพลเมืองของตนเอง และผมชอบเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ผ่านการถกเถียงและตั้งคำถาม ชอบสังเกตและวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ

ไม่มีความยุติธรรมใดจะชดเชยความไม่ยุติธรรมที่เคยเกิดขึ้น เป็นหน้าที่ร่วมกันของพลเมืองที่ต้องต่อสู้เรียกร้องด้วยตนเองอย่างไม่มีวันจบสิ้น