ณิชยา ลังกาพินธุ์

ณิชยา ลังกาพินธุ์ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเล่น: ออม

คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1

ความสนใจ: ประวัติศาสตร์ การเมือง ภาพยนตร์ประเภทสารคดี ดนตรี Hip-hop งานศิลปะ และงานกราฟฟิค

งานที่ทำในสำนักพิมพ์ : Graphic/Artwork Editing

เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง