ธรณ์เทพ มณีเจริญ

ธรณ์เทพ มณีเจริญ ธรณ์เทพเกิดวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538 ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่สาม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอดีตประธานชมรมวิพากษ์วรรณกรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเล่น: เมฆ

คณะ: รัฐศาสตร์

ความสนใจ: การจัดการเชิงกลยุทธ์ รัฐและสังคม ระบบราชการ หลักพิชัยสงคราม จิตวิทยาสังคม อาวุธปืน และปรัชญาการเมือง

งานที่ทำในสำนักพิมพ์: ผู้แปล

ฟรี: มีความคิดสนับสนุนให้ประชาชนครอบครองอาวุธปืน เพื่อทำให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยมากขึ้น จากการที่ประชาชนมีความเสมอภาคกันมากขึ้นในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

โควท: ผู้มีความเมตตามักพบความสุข