บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสนใจของบัณฑิตเน้นที่การเมืองผ่านศิลปะ ภาพเคลื่อนไหว และรัฐธรรมนูญไทย