ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เผด็จการหลังเลือกตั้ง”

สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสื่อวีดีโอและเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ “เผด็จการหลังการเลือกตั้ง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

เนื่องในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในรอบ 8 ปี จึงมีทั้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตและนักศึกษา เยาวชน และคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ยังไม่เคยได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อีกทั้ง ปีนี้สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านมีอายุครบ 1 ขวบพอดี สำนักพิมพ์นี้เริ่มต้นโดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกจำนวนหนึ่ง เรารวมตัวกันเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการผลิตผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ สำนักพิมพ์มีเจตจำนงค์มุ่งมั่นที่ต้องการจะส่งเสริมเสรีภาพทางการแสดงออก การคิดเชิงวิพากษ์ การตั้งคำถามต่ออำนาจ และการรณรงค์ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในสังคมไทย

ด้วยเหตุทั้งหมดนี้ สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านจึงจัดกิจกรรมการประกวดสื่อวีดิโอและเรื่องสั้น ในหัวข้อ “เผด็จการหลังเลือกตั้ง” เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และใช้จินตนาการของเขาเพื่อพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยไทย กรอกใบสมัครที่ https://goo.gl/forms/SRDqYYRTtRMGDElp2

การประกวดประเภทสื่อวีดีโอ

รายละเอียดการประกวดสื่อวีดีโอ

 1. ผู้ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเพียง 2 คน และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 2. ส่งผลงานสื่อวีดีโอภายใต้หัวห้อ “เผด็จการหลังการเลือกตั้ง” ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการจัดทำ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดอย่างน้อยในระดับ High-Definition 720p (1280×720 pixels / frame) โดยมีสกุลไฟล์ .mp4
 4. ส่งผลงานโดยอัพโหลดผ่าน Cloud Storage ของตนเอง เช่น Google Drive, Dropbox หรืออื่น ๆ โดยส่งลิงค์ที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้มาที่ samyanpress.prize@gmail.com
 5. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มีนาคม 2562 (เวลา 23.59 น.)

รางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน จะได้รับของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน
พร้อมเกียรติบัตร

การพิจารณาตัดสินและการประกาศผลรางวัล

 1. รอบแรก คณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 ผลงาน ก่อนจะนำไปลงทางเพจสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562
 2. รอบที่สอง ผลงานทั้ง 5 ผลงานจะถูกเผยแพร่ทางสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน โดยยอดแชร์ที่นับถึง 23.59 น.ของวันที่ 28 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 จะมาจากการตัดสินจากคณะกรรมการ
 3. ผลงานทั้ง 5 ผลงาน จะถูกฉายและประกาศผลรางวัล โดยผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 ผลงานจะต้องมาร่วมหรือส่งตัวแทนมาร่วมรับรางวัลในงานดังกล่าว

หลักเกณฑ์การประกวดสื่อวีดีโอ

 1. ผู้ที่ส่งผลงานจะต้องส่งรายชื่อผู้จัดทำ 2 รายชื่อ และทั้งสองคนจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดรับผลงานวันแรก
 2. ผู้ที่ส่งผลงานจะส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะรับรางวัลได้เพียงผลงานที่ได้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 3. ไม่จำกัดวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและเทคนิคการจัดทำ
 4. ผลงานสื่อวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 6. กรณีตรวจสอบพบว่าผลงานใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือมีการกระทำความผิด ทางสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นจากการประกวดนี้ทันที และหากเป็นผลงานที่ได้รางวัล จะมอบรางวัลนั้นให้กับผู้เข้าประกวดอันดับถัดไป ตามลำดับ
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน
 8. สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านมีสิทธิ์ดัดแปลง และ/หรือเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 9. สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 10. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

การพิจารณารางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ “เผด็จการหลังเลือกตั้ง” ประเภทสื่อวีดิโอ

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) มี 2 ข้อ ได้แก่
1) คะแนนรวม (จาก 100 คะแนน) สูงเป็นอันดับที่ 1 และไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
2) คะแนนจากคณะกรรมการ (จาก 50 คะแนน) สูงเป็นอันดับที่ 1 หรือ 2 และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 37.5
เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1 รางวัล) มี 3 ข้อ ได้แก่
1) คะแนนรวม (จาก 100 คะแนน) สูงเป็นอันดับที่ 1 หรือ 2 และไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
2) คะแนนจากคณะกรรมการ (จาก 50 คะแนน) สูงเป็นอันดับที่ 1, 2, 3, 4 หรือ 5 และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30
3) ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (1 รางวัล) มี 2 ข้อ ได้แก่
1) คะแนนรวม (จาก 100 คะแนน) สูงเป็นอันดับที่ 1, 2, หรือ 3
2) ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วยคะแนนจากสองส่วนหลัก ๆ ได้แก่ คะแนนจากคณะกรรมการ (50 %) และคะแนนจากยอดแชร์ (50 %)

ส่วนที่ 1 คะแนนจากคณะกรรมการ (50 %)
ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยใช้แบบวัดเดียวกัน ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด 47 ข้อ โดยแต่ละข้อมีน้ำหนักคะแนนไม่เท่ากัน
คณะกรรมการจะเขียนเลข 1 ถึง 6 ในแต่ละข้อของแบบวัด ทางผู้จัดจะเทียบเป็นคะแนน 0 ถึง 5 แล้วนำไปถ่วงกับน้ำหนักที่กำหนดไว้ รวมเป็นคะแนนของคณะกรรมการรายบุคคล
ผู้จัดจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนของกรรมการทุกคน แล้วได้เป็นคะแนนสุทธิจากคณะกรรมการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ส่วนที่ 2 คะแนนจากยอดแชร์ของสาธารณชน (50 %) แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 2.1 จำนวนยอดแชร์ (25 %) โดยกำหนดให้ ส่วนที่ 2.2 อันดับยอดแชร์ (20 %) โดยกำหนดให้ ส่วนที่ 2.3 การดำเนินการตามเงื่อนไข (5 %) ได้แก่

1) สื่อวีดิโอมีความยาวไม่เกิน 5 นาที และส่งผลงานเป็นลิงก์ที่เชื่อมไปยัง Cloud Storage ของตนเอง (0.5 %)
กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ได้รับ 0.5 คะแนน
กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้รับ 0 คะแนน

2) สื่อวีดิโอมีความละเอียดอย่างน้อยในระดับ High Definition 720p (1280*720 pixels/frame) และเป็นสกุล .mp4
กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ได้รับ 0.5 คะแนน
กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้รับ 0 คะแนน

3) ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด (1 %)
กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ได้รับ 1 คะแนน
กรณีส่งใบสมัครล่าช้าไม่เกิน 1 วัน ได้รับ 0.4 คะแนน
กรณีส่งใบสมัครล่าช้าไม่เกิน 6 วัน ได้รับ 0.2 คะแนน
กรณีไม่ส่งใบสมัคร หรือส่งล่าช้าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ได้รับ 0 คะแนน

4) ส่งสื่อวีดิโอที่เข้าถึงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (3 %)
กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ได้รับ 3 คะแนน
กรณีส่งสื่อวีดิโอล่าช้าไม่เกิน 1 วัน ได้รับ 1 คะแนน
กรณีส่งล่าช้าตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ได้รับ 0 คะแนน

ยอดแชร์ (ครั้ง) คะแนน
1000 ขึ้นไป 25
900 ถึง 999 24
810 ถึง 900 23
730 ถึง 809 22
650 ถึง 729 21
575 ถึง 649 20
500 ถึง 574 19
440 ถึง 499 18
380 ถึง 439 17
330 ถึง 379 16
280 ถึง 329 15
240 ถึง 279 14
200 ถึง 239 13
170 ถึง 199 12
140 ถึง 169 11
120 ถึง 139 10
100 ถึง 119 9
85 ถึง 99 8
70 ถึง 84 7
60 ถึง 69 6
50 ถึง 59 5
42 ถึง 49 4
35 ถึง 41 3
27 ถึง 34 2
20 ถึง 27 1
0 ถึง 19 0

 

อันดับยอดแชร์ คะแนน
1 20
2 17
3 15
4 13
5 11
6 9.5
7 8
8 6.5
9 5
10 3.5
11 2
12 1

 

การประกวดประเภทงานเขียนเรื่องสั้น

รายละเอียดการประกวดเรื่องสั้น

 1. ผู้ส่งผลงานส่งผลงานเป็นรายบุคคล
 2. ส่งผลงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นภายใต้หัวห้อ “เผด็จการหลังการเลือกตั้ง” พิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 8 – 10 หน้า ขนาดตัวอักษรมาตรฐาน 16pt
 3. ส่งผลงานมาที่ samyanpress.prize@gmail.com
 4. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มีนาคม 2562 (เวลา 23.59 น.)

รางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน จะได้รับของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน
พร้อมเกียรติบัตร

การพิจารณาตัดสินและการประกาศผลรางวัล

 1. คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 อันดับ
 2. ผลงานทั้ง 5 ผลงาน จะประกาศผลรางวัลพร้อมกับรางวัลประเภทสื่อวีดิโอ โดยผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 ผลงานจะต้องมาร่วมหรือส่งตัวแทนมาร่วมรับรางวัลในงานดังกล่าว

หลักเกณฑ์การประกวดเรื่องสั้น

 1. ผู้ที่ส่งผลงานจะต้องส่งรายชื่อผู้จัดทำเพียง 1 รายชื่อ และจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดรับผลงานวันแรก
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ผลงานแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากของผู้อื่น หรือมีผู้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่าหนึ่งคน
 3. ผู้ที่ส่งผลงานจะส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะรับรางวัลได้เพียงผลงานที่ได้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 4. เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
 5. กรณีตรวจสอบพบว่าผลงานใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น  หรือมีผู้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่าหนึ่งคน หรือมีการกระทำความผิด ทางสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นจากการประกวดนี้ทันที และหากเป็นผลงานที่ได้รางวัล จะมอบรางวัลนั้นให้กับผู้เข้าประกวดอันดับถัดไป ตามลำดับ
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัล สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านมีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และ/หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book และ/หรือเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงมีสิทธิ์ที่จะมีการแปลเป็นภาษาอื่น และ/หรือเผยแพร่เป็นภาษาอื่น
 8. สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เป็นภาพยนตร์สั้น บทเพลง บทละคร หรือสื่อศิลปะอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
 9. สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 10. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

การพิจารณารางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ “เผด็จการหลังเลือกตั้ง” ประเภทเรื่องสั้น

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) มี 2 ข้อ ได้แก่
1) คะแนนรวม (จาก 100 คะแนน) สูงเป็นอันดับที่ 1 และไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
2) คะแนนรวมจากคณะกรรมการแต่ละคน สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 หรือ 3 และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1 รางวัล) มี 3 ข้อ ได้แก่
1) คะแนนรวม (จาก 100 คะแนน) สูงเป็นอันดับที่ 1 หรือ 2 และไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน
2) คะแนนรวมจากคณะกรรมการแต่ละคน สูงเป็นอันดับที่ 1, 2, 3, 4 หรือ 5 และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
3) ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (1 รางวัล) มี 2 ข้อ ได้แก่
1) คะแนนรวม (จาก 100 คะแนน) สูงเป็นอันดับที่ 1, 2, หรือ 3
2) ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

คะแนนจากคณะกรรมการ (100 %)
ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยใช้แบบวัดเดียวกัน ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด 45 ข้อ โดยแต่ละข้อมีน้ำหนักคะแนนไม่เท่ากัน
คณะกรรมการจะเขียนเลข 1 ถึง 6 ในแต่ละข้อของแบบวัด ทางผู้จัดจะเทียบเป็นคะแนน 0 ถึง 5 แล้วนำไปถ่วงกับน้ำหนักที่กำหนดไว้ รวมเป็นคะแนนของคณะกรรมการรายบุคคล
ผู้จัดจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนของกรรมการทุกคน แล้วได้เป็นคะแนนสุทธิจากคณะกรรมการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)