ปรีชญญ์ รัตนดิลกชัย

ปรีชญญ์ รัตนดิลกชัย นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย