ปัณณธร เขื่อนแก้ว

ปัณณธร เขื่อนแก้ว นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเล่น: แจม

คณะ นิติศาสตร์

ความสนใจ: วัฒนธรรมตะวันออก ภาษาจีน กฎหมาย การเมือง การลงทุน

งานที่ทำในสำนักพิมพ์: ผู้แปล

But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.  – George Orwell