พัชชล ดุรงค์กวิน

พัชชล ดุรงค์กวิน พัชชลเป็นนิสิตปริญญาโท ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในสาขาปรัชญาการเมืองและสุนทรียศาสตร์ มุ่งศึกษาในประเด็นความยุติธรรมและการรับรู้เพื่อตอบโจทย์การอยู่ร่วมกัน