ภวัต อัครพิพัฒนา

ภวัต อัครพิพัฒนา นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นสมาชิกสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย