ภัคพล เจนพาณิชย์

ภัคพล เจนพาณิชย์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร