4 ปี ในรั้วสิงห์ดำ: คู่มือสิงห์ดำ เพื่อตื่นรู้การเมือง

4 ปี ในรั้วสิงห์ดำ:

คู่มือสิงห์ดำ เพื่อตื่นรู้การเมือง

ธรณ์เทพ มณีเจริญ สิงห์ดำรุ่น 69 เขียน


ธรณ์เทพ มณีเจริญ สิงห์ดำรุ่น 69 ได้เก็บรวบรวมประสบการณ์ภายในรั้วสิงห์ดำ—คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กว่า 4 ปีของเขาและกลั่นกรองออกมาเป็นบทความภายในหนังสือเล่มนี้ เพื่อส่งต่อให้ “สิงห์” รุ่นต่อไป

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือแนะแนวธรรมดาที่จะมาบอกคะแนนที่ควรได้ก่อนสอบเข้าหรือวิชาเรียนทั้ง 4 ปีในคณะ แต่เป็นการนำประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้พบจากการเรียน การทำกิจกรรม การพูดคุย หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรั้วคณะรัฐศาสตร์ รวมถึงกับภายในรั้วจุฬาฯ มาเชื่อมโยงกับบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมชี้ให้เห็นว่า การเรียนภายในคณะจะช่วยตอบคำถามที่เรามีทางการเมืองอย่างไร และทำไมเราถึงต้อง “ตื่นรู้” ทางการเมืองตามที่ชื่อหนังสือได้บอกไว้ 

ไม่จำเป็นต้องเป็น “นักกิจกรรม” ก็สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้ได้

ไม่ว่าจะอยากเป็น “สิงห์” สีอะไร หรือเป็นผู้อยากรู้เรื่องราวในรั้ว “สิงห์ดำ” ก็สามารถลองสำรวจเรื่องราวของธรณ์เทพ เพื่อนของธรณ์เทพที่ตอนนี้ต่างมีบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหว อาจารย์ และคนอื่น ๆ ภายในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้ในหนังสือเล่มนี้


คำนิยม

บริบททางสังคมการเมืองภายใต้ระบอบรัฐประหารที่ต่อเนื่องยาวนานมาเป็นทศวรรษได้ห้อมล้อมนิสิตรุ่นนี้มาตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมศึกษา จนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ในฐานะผู้เฝ้ามองการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ที่งอกงาม เติบโตจนนิสิตได้จบการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ธรณ์เทพ มณีเจริญ สิงห์ดำรุ่น 69 ได้บันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ของตัวเอง ชีวิตในห้องเรียนคณะรัฐศาสตร์ ชีวิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ รวมทั้งชีวิตห้องเรียนในสังคมการเมืองไทย 

— รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

งานชิ้นนี้มีคุณูประการไปไกลกว่าเพียงแค่หนังสืออนุสรณ์สำหรับเหล่าสมาชิกคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แต่หนังสือเล่มนี้ยังทำหน้าที่วิเคราะห์ และสะท้อนประกฏการณ์ทางการเมือง และทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์สังคมอีกด้วย สิ่งที่พี่เมฆ [ผู้เขียน] บันทึกมิใช่เพียงประวัติศาสตร์ส่วนบุคคล แต่มันคือภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ว่าเรากำลังวิ่งเข้าหาจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ของการเมืองและสังคมไทย (social and political transition) อย่างไร? ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงที่พี่เมฆใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เขื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและการเมืองไทย 

— ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล