เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

            สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน เป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งและจัดการโดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตในการผลิตผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านมีเจตจำนงค์มุ่งมั่นที่ต้องการจะส่งเสริมเสรีภาพทางการแสดงออก การคิดเชิงวิพากษ์ การตั้งคำถามต่ออำนาจ และการรณรงค์การสร้างองค์ความรู้บริการเพื่อสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในสังคมไทย

            สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน ก่อตั้งโดยเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และเพื่อนนิสิตของเขา สำนักพิมพ์นี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่เนติวิทย์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนติวิทย์คาดหวังว่า สำนักพิมพ์นี้จะเป็นตัวกลางหนึ่งในการพัฒนา ฟูมฟัก นิสิตที่มีความคิดแตกต่างให้มารวมตัวกันและผลิตงานที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของตนเอง และเกี่ยวกับประเด็นความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ สื่อสารกับนิสิต บุคลากร อาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย การที่นิสิตมีผลงานผลิตวิชาการหรือการแสดงความคิดเห็นนอกจากจะเป็นผลดีกับเสรีภาพทางวิชาการที่ได้รับการฟูมฟักแล้ว ยังเป็นการทำให้นิสิตได้ศึกษา ค้นคว้า สมกับเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง  

            อย่างไรก็ตาม เนติวิทย์และเพื่อนอยู่ในตำแหน่งเพียงสองเดือนเท่านั้น ก่อนจะถูกคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลดออกจากตำแหน่งจากเหตุการณ์วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในช่วงเวลาก่อนนั้นทางสำนักพิมพ์ได้ดำริที่จะแปลหนังสือออกมาถึงสี่เล่มแล้ว แต่ไม่แล้วเสร็จ และล่าช้าต่อไปอีกเพราะผลจากการต้องต่อสู้เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมของพวกตน

            หนังสือเล่มแรกที่เป็นผลผลิตของสำนักพิมพ์คือ “เวลาอยู่ข้างเรา: หนังสือวันเกิดโจชัว หว่อง” หนังสือที่แปลความเรียงของมาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ (จดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม) หลิว เสี่ยวโป (คำประกาศอดอาหารประท้วงในวันที่สองของเดือนมิถุนายน) และบทสัมภาษณ์แปลโจชัว หว่อง โดยที่ตอนนั้นโจชัว หว่อง เพื่อนนักศึกษาของเนติวิทย์และเยาวชนผู้รักประชาธิปไตยไทยได้ถูกจองจำจากคำสั่งของรัฐบาลจีน เนติวิทย์และภวัต อัครพิพัฒนา จึงร่วมกันแปลความเรียงดังกล่าวขึ้น รวบรวมเป็นหนังสือ และพิมพ์เพื่อฉลองวันเกิดให้โจชัว หว่องซึ่งกำลังอยู่ในคุก หากหนังสือแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนในปีนั้น โดยจะรวบรวมเงินจากการขายได้เพื่อช่วยสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในฮ่องกงและช่วยเหลือชาวโรฮิงญา

            ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นน้ำหนึ่งใจนานาชาติ ความช่วยเหลือกันของเยาวชน การต้องการความยุติธรรม ประชาธิปไตย และสันติวิธี สำนักพิมพ์ในเวลาต่อมาไม่นาน ยังผลิตผลงานความคิดของนักคิดสำคัญ เช่น ไอเซยา เบอร์ลิน(โดยสำนักพิมพ์นี้เป็นสำนักพิมพ์แรกที่ผลิตความเรียงของเบอร์ลินเป็นภาษาไทย) และผลงานชื่อดัง ว่าด้วยทรราชย์ ของ ทิโมธี สไนเดอร์ ผลงานวิพากษ์การศึกษาไทย และผลงานเขียนร่วมกันของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 23 คน เพื่อแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความหมาย

            สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน นอกจากมีนิสิตมาร่วมด้วยช่วยกันแล้ว ในการสร้างพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยังได้รับความช่วยเหลือและร่วมกับคณาจารย์ทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภายนอกในการเป็นบรรณาธิการหนังสือแปล บทความเขียน

            สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน เป็นสำนักพิมพ์ที่ขนาดเล็ก และกำไรที่ได้มานั้นก็แทบจะหมดไปทันทีเพราะต้องผลิตลงทุนในหนังสือเล่มต่อๆไป (ทางสำนักพิมพ์มีผลงานผลิตในปี 2018 – 2020 มากกว่า 20 เล่มที่ต้องทยอยขายได้เล่มหนึ่ง ผลิตอีกเล่มหนึ่ง) ผลงานของสำนักพิมพ์มีตั้งแต่การตั้งคำถามต่อสังคมไทย สตรีนิยม อนาธิปไตย คอมมิวนิสม์ การละคร ไปจนถึงชีวิตประสบการณ์

            การต่อสู้สามารถทำได้หลายทางในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย การคิด การเขียน การแปล การวาดหน้าปก การจัดหน้า คือการต่อสู้ที่เป็นรูปธรรม เป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์ เป็นประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องระยะยาวที่จำเป็น

            สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านหวังว่าจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ระหว่างตะวันออก- ตะวันตก สิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน และอาจารย์ – นิสิต – ประชาชน อย่างต่อเนื่องต่อไป เป็นเสาเล็กๆอีกต้นที่ค้ำยันประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกัน ความอดทนอดกลั้น การตรวจสอบตนเอง และการมีเสรีภาพในการแสดงความคิด