Against the Coup

จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ

From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation

ยีน ชาร์ป เขียน
ธรรมชาติ กรีอักษร และภาคิน นิมมานนรวงศ์ แปล
จันจิรา สมบัติพูนศิริ และธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คำนำเสนอ


สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน ภูมิใจนำเสนอหนังสือเล่มสำคัญที่เคยสร้างความ ‘ฉิบหาย’ แก่เผด็จการทั่วโลก หนังสือที่ว่าจะทำให้เราเข้าใจว่าระบอบอันกดขี่นั้นดำรงอยู่อย่างไร รวมถึงตีแผ่วิธีการต่อสู้สำหรับ #คนธรรมดาอย่างพวกเราด้วย ‘สันติวิธี’ 

นอกจากงานชิ้นสำคัญของ ยีน ชาร์ป นักรัฐศาสตร์เจ้าพ่อการโค้นล่มเผด็จการอย่างสันติ จะแสดงให้เห็นว่า เมื่อการสนับสนุนของผู้คนในสังคมแก่รัฐสิ้นสุดลง ระบอบเผด็จการจะพังทลายลงได้อย่างไรแล้ว ยังให้กลยุทธ์และยุทธวิธีต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ เมื่อพวกเราตัดสินใจร่วมมือกันโค่นล้มระบอบที่เป็นอยู่


“ทรราชย์มีอำนาจบังคับข่มเหงได้ก็ต่อเมื่อเราปราศจากความเข้มแข็งในการต่อต้าน (…) ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอตลอดกาล เช่นเดียวกับเผด็จการที่ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจค้ำฟ้าเสมอไป ”

— ยีน ชาร์ป 

“งานเขียนของชาร์ปทรงพลังเพราะมุ่งปลุกความเป็นนักเปลี่ยนแปลงในตัวเรา ชาร์ปฉายแสงให้เห็นว่ามีทางเลือกอยู่ แม้ดูเหมือนเป็นทางตีบตัน ทางเลือกนี้มิใช่แนวทางแห่งศาสดาหรือผู้มีบุญญาที่ไหน ทว่าเป็นผลิตผลจากความคิดสร้างสรรค์ของคนธรรมดาเดินดินอย่างเราๆ ท่านๆ ”

— คำนำเสนอ จันจิรา สมบัติพูนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“…เป็นเวลาที่เหมาะสมที่คนไทยควรได้อ่านหนังสือชุดนี้

“เพราะรัฐประหารจะเกิดขึ้นอีกในประเทศไทย 

หลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรหากเกิดรัฐประหารขึ้น และการเลือกของเราจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของประเทศ ขอแค่เราชนะครั้งเดียว ล้มการทำรัฐประหารได้ครั้งเดียว จะไม่มีใครกล้าทำรัฐประหารอีก”

— คำนำเสนอ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่