Famine, Affluence, and Morality

ความอดอยาก ความมั่งคั่ง และศีลธรรม
Famine, Affluence, and Morality
ปีเตอร์ ซิงเกอร์ เขียน
บิล และ เมลินดา เกตส์ คำนิยม
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล
รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022