Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis

พังทลายแต่ไม่พ่ายแพ้: เรื่องเล่าเพื่อการเมืองที่เป็นของเราทุกคน
Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis
จอร์จ มอนบิโอต์ เขียน
ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และ มนภัทธ จงดีไพศาล แปล

Sam Yan Press Editorial Board

September 12, 2022

Marx in Soho: A Play on History

เมื่อมาร์กซ์คืนชีพ
Marx in Soho: A Play on History
โฮวาร์ด ซินน์ เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล
อ้อมทิพย์ เกิดผลานันท์ บรรณาธิการแปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021