Outsider in the White House

พลิกทำเนียบขาว: การต่อสู้ของนักการเมืองสังคมนิยม เบอร์นี แซนเดอร์ส
Outsider in the White House
เบอร์นี แซนเดอร์ส และฮัค กุตแมน เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และวศินี พบูประภาพ แปล
รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการแปล

Sam Yan Press Editorial Board

July 16, 2021