ถึงเธอ…ที่รัฐ (ศาสตร์​) : ชีวิตสามัญชนคนเบื้องหลัง

ถึงเธอ…ที่รัฐ (ศาสตร์​) : ชีวิตสามัญชนคนเบื้องหลัง
ประพีร์ เอกพจน์ เขียน
นัสรีน เจะโส๊ะเจะหลี และ สุราศี สุปรียสกนธ์ สิงห์ดำรุ่นที่ 74 เรียบเรียง

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข เขียน
ธนาพัฒน์ มีฉิม และ กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality

ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน
Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality
Hsueh Hua-yuan Tai Pao-tsun และ Chow Mei-li เขียน
โทนี ซู เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค แปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence

รักร้อนแรงแห่งดินแดนสังคมนิยม
Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence
Kristen Ghodsee เขียน
เกศกนก วงษาภักดี แปล
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ คำนิยม
moonscut ออกแบบปก

Sam Yan Press Editorial Board

September 12, 2022

The Age of Openness: China before Mao

จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้
The Age of Openness: China before Mao
Frank Dikotter เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ดอม รุ่งเรือง แปล
รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการแปล
สิทธิพล เครือรัฐติกาล คำนิยม

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021

I Have No Enemies: Selected Essays of Liu Xiaobo

ตัวข้าไซร้ ไร้ศัตรู: รวมบทความคัดสรรของหลิว เสี่ยวโป
I Have No Enemies: Selected Essays of Liu Xiaobo
แปลโดย ชยางกูร ธรรมอัน เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และคณะ
คำนิยมโดย ศาสตราจารย์เพอรี่ ลิงค์ (Perry Link) และโจชัว หว่อง (Joshua Wong)
คำอนุโมทนาโดย ส.ศิวรักษ์ และคำโปรยปกโดย ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

Sam Yan Press Editorial Board

July 1, 2021