ถึงเธอ…ที่รัฐ (ศาสตร์​) : ชีวิตสามัญชนคนเบื้องหลัง

ถึงเธอ…ที่รัฐ (ศาสตร์​) : ชีวิตสามัญชนคนเบื้องหลัง
ประพีร์ เอกพจน์ เขียน
นัสรีน เจะโส๊ะเจะหลี และ สุราศี สุปรียสกนธ์ สิงห์ดำรุ่นที่ 74 เรียบเรียง

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข เขียน
ธนาพัฒน์ มีฉิม และ กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

4 ปี ในรั้วสิงห์ดำ: คู่มือสิงห์ดำ เพื่อตื่นรู้การเมือง

4 ปี ในรั้วสิงห์ดำ: คู่มือสิงห์ดำ เพื่อตื่นรู้การเมือง
ธรณ์เทพ มณีเจริญ สิงห์ดำรุ่น 69 เขียน

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021

How to Survive in Chula

เอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 27 คำถามเตรียมพร้อมก่อนเข้าจุฬาฯ
How to Survive in Chula
เขียน: สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ชยางกูร ธรรมอัน ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล และคณะ
คำนิยม: นิ้วกลม และครูทอม คำไทย

Sam Yan Press Editorial Board

June 1, 2021