Letters to my Grandchildren by Tony Benn

ปู่เบนน์สอนการเมือง
Letters to my Grandchildren
Tony Benn เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล
ณัฐนพ พลาหาญ บรรณาธิการแปล
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพริษฐ์ วัชรสินธุ์ คำนิยม

Sam Yan Press Editorial Board

July 1, 2021
1 2