จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข เขียน
ธนาพัฒน์ มีฉิม และ กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality

ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน
Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality
Hsueh Hua-yuan Tai Pao-tsun และ Chow Mei-li เขียน
โทนี ซู เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค แปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis

พังทลายแต่ไม่พ่ายแพ้: เรื่องเล่าเพื่อการเมืองที่เป็นของเราทุกคน
Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis
จอร์จ มอนบิโอต์ เขียน
ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และ มนภัทธ จงดีไพศาล แปล

Sam Yan Press Editorial Board

September 12, 2022

Vigil: Hong Kong on the Brink

ส่องสว่างกลางความมืด: การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพฮ่องกง
Vigil: Hong Kong on the Brink
Jeffrey Wasserstrom เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และดอม รุ่งเรือง แปล
รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการแปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021

Beautiful Trouble: A Toolbox For Revolution

คู่มือปลุกปั่นเพื่อสร้างสรรค์: กล่องเครื่องมือเพื่อการปฏิวัติ
Beautiful Trouble: A Toolbox For Revolution
Andrew Boyd และ Dave Oswald Mitchell บรรณาธิการ 
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ สรวิสิฐ โตท่าโรง แปล
จันจิรา สมบัติพูนศิริ คำนิยม

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021

Marx in Soho: A Play on History

เมื่อมาร์กซ์คืนชีพ
Marx in Soho: A Play on History
โฮวาร์ด ซินน์ เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล
อ้อมทิพย์ เกิดผลานันท์ บรรณาธิการแปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021

On Tyranny: Twenty Lessons from Twentieth Century

ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20
Twenty Lessons from Twentieth Century
ศาสตราจารย์ทิโมธี สไนเดอร์ (Timothy Snyder) เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน แปล
วริตตา ศรีรัตนา บรรณาธิการแปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021

4 ปี ในรั้วสิงห์ดำ: คู่มือสิงห์ดำ เพื่อตื่นรู้การเมือง

4 ปี ในรั้วสิงห์ดำ: คู่มือสิงห์ดำ เพื่อตื่นรู้การเมือง
ธรณ์เทพ มณีเจริญ สิงห์ดำรุ่น 69 เขียน

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021
1 2 3