How to Survive in Chula

เอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 27 คำถามเตรียมพร้อมก่อนเข้าจุฬาฯ

How to Survive in Chula

เขียน: สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ชยางกูร ธรรมอัน ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล และคณะ
คำนิยม: นิ้วกลม และครูทอม คำไทย


หากย้อนเวลากลับไปได้ในสมัยเข้าเรียนปีหนึ่งที่จุฬาฯ แล้วได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เชื่ออย่างยิ่งว่าผมจะสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอีก

– คำนิยมของนิ้วกลม (ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกๆคนที่สนใจที่จะเข้า/เรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แน่นอนว่าคำถามที่ตั้งในเล่มนี้จากนิสิตจุฬาฯ กว่า 20 คนใน 11 คณะจะทำให้เราประยุกต์ใช้ชีวิตในจุฬาฯได้คุ้มค่า และในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยเช่นกัน