Letter to Dr. Husák

จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก

Letter to Dr. Husák

วาตซลัฟ ฮาเวล รัฐบุรุษ กวี นักเขียนบทละคร นักกิจกรรมทางการเมือง และอดีตประธานาธิปดีสาธารณรัฐเช็ก เขียน
ชยางกูร ธรรมอัน, เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และวริตตา ศรีรัตนา แปล

 

ใช่ จริงในระดับหนึ่งที่ประเทศเราสงบ แต่ประเทศเราตอนนี้สงบเงียบดั่งโรงเก็บศพหรือสุสาน ใช่หรือไม่ล่ะท่าน?

— วาตซลัฟ ฮาเวล 

งานเขียนของฮาเวลมิได้เพียงแต่วิเคราะห์สังคมเท่านั้น เขายังชี้ให้เห็นถึงวิธีที่จะโค่นล้มระบอบอันไม่ปกตินี้ได้ คือ การที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึง “ความรับผิดชอบของมนุษยบุคคล” ในแต่ละคน ผนวกกับการที่ “ต้องมีชีวิตอยู่ในความจริง” ปฏิเสธคำหลอกลวงของระบบ เมื่อเราทำ ทุกคนทำ ความไม่ปกติก็จะอยู่ไม่ได้และล่มสลายลงไปในท่ีสุด

— บางส่วนจากคำนำ