Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality

ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน

Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality

Hsueh Hua-yuan Tai Pao-tsun และ Chow Mei-li เขียน

โทนี ซู เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค แปล


เมื่อเราอยู่ในวงสนทนาเกี่ยวกับจีนและ “ไต้หวัน” เราอาจคุ้นเคยกับบรรยากาศคุกรุ่นจากความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์เผด็จการในแผ่นดินใหญ่กับประชาธิปไตยในไต้หวัน

หนังสือ “ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวันเล่มนี้ จะพาเราย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินแดนที่เราเรียกว่า “จีน” กับเกาะไต้หวัน มาเป็นมาอย่างไร ชาวจีนกับชาวไต้หวันเป็นพี่น้องเชื้อชาติเดียวกันจริงหรือไม่ และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ “จีน” จริงหรือเปล่า? อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนบนเกาะอันงดงามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้สร้าง “ความเป็นไต้หวัน” และ “สำนึกแบบไต้หวัน” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามเกี่ยวกับความคาราคาซัง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไต้หวัน-จีน ให้เข้าใจง่ายที่สุด เช่น ไต้หวันเป็นประเทศหรือไม่ อำนาจอธิปไตยของไต้หวันอยู่ในมือใคร เหตุใดคนรุ่นใหม่ปัจจุบันถึงไม่นิยมเรียกดินแดนบ้านเกิดว่า “สาธารณรัฐจีน” ซึ่งเป็นชื่อทางการของไต้หวันในปัจจุบัน และพยายามออกห่างจากรัฐบาลพรรคชาตินิยมจีนในอดีต และทำไมผู้คนในไต้หวันปัจจุบันถึงมองว่า การแย่งชิงความเป็น “จีนแท้” จึงเป็นเรื่องเพ้อฝัน