Ten Myths About Israel

สิบมายาคติอิสราเอล

Ten Myths About Israel

ผู้เขียน: Ilan Pappe
ผู้แปล: พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง
คำนิยม: ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล


หนังสือเล่มนี้จะมาเผย 10 มายาคติที่เราเชื่อ พร้อมความจริงเบื้องหลังรัฐอิสราเอล! 

ใน สิบมายาคติอิสราเอล จะมาสำรวจความเชื่อที่เรามักมีอยู่เดิมเกี่ยวกับรัฐอิสราเอลจากสื่อกระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างที่ว่าปาเลสไตน์นั้นเป็นดินแดนที่ว่างเปล่ามาก่อน การเกิดขึ้นของลิทธิไซออนิสต์ (Zionism) และหน้าที่ของลัทธินี้ในการสร้างชาติใหม่ขึ้นมา หรือจะเป็นความเชื่อที่ว่าชาวปาเลสไตน์เต็มใจออกจากพื้นที่เดิมของพวกเขาในปี 1948 นั้นทำไปด้วยความเต็มใจ รวมถึงมายาคติอื่น ๆ ที่เรามีอยู่เกี่ยวกับความขัดแย้งที่ดูจะไม่มีวันจบสิ้น 

มายาคติจากข้อมูลประวัติศาสตร์แบบผิด ๆ ที่เราเชื่อเกี่ยวกับอิสราเอลทำให้การกระทำต่าง ๆ ซึ่งไม่ถูกท้าทายใดๆ จากองค์การระหว่างประเทศสมเหตุสมผล และสร้างภัยให้กับผู้คนในพื้นที่จำนวนมาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนึ่งในหนังสือที่ต้องอ่าน! โดยผู้สนใจในเรื่องตะวันออกกลาง!

การเปิดเผยความจริงอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ชาวโลกตาสว่างเพราะจำนวนไม่น้อยถูกครอบงำด้วยมายาคติของลัทธิไซออนิสต์ที่ทรงอิทธิพลต่อสื่อและการมอมเมาด้วยภาพลวงตาทั้งหลาย โดยความเป็นจริงแล้วลัทธินี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะครอบครองดินแดนในตะวันออกกลางเท่านั้น แต่มีความทะเยอะทะยานที่จะครอบครองโลกด้วยซ้ำไป ดังนั้น การนำเสนอของหนังสือเล่มนี้อันเป็นข้อโต้แย้งทั้งทางประวัติศาสตร์ด้วยตรรกวิทยาที่ถูกต้องชัดเจนและมีงานวิจัยสนับสนุนอีกมากมายจึงเป็นการเพิ่มเติมให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดตาชาวโลกที่ถูกมอมเมามาเป็นเวลานาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการศึกษาอย่างจริงจังและได้รับการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างและด้วยฉันทาคติที่ว่า “โลกทั้งผองพี่น้องกัน” เราก็อาจจะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข

– ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล