The Age of Openness: China before Mao

จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้

The Age of Openness: China before Mao

ผู้เขียน: Frank Dikotter
ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ดอม รุ่งเรือง
บรรณาธิการ: รัชกร สมประสงค์
คำนิยม: สิทธิพล เครือรัฐติกาล 


สำหรับหลาย ๆ คน ภาพจำของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีนอาจจะมีแค่ช่วงยุคจักรวรรดิและข้ามมายุคคอมมิวนิสม์โดยเหมาเจ๋อตุง ในขณะที่ยุคสาธารณรัฐจีน หรือช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ถึงปี 1949 มักจะถูกมองว่ามียุคที่มีแต่ความวุ่นวาย ความขัดแย้งระหว่างขุนศึกที่ช่วงชิงอำนาจ หรือสงครามที่เกิดขึ้นกลางเมืองและจากการรุกรานของต่างชาติ แต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มองต่างออกไป เขาเผยว่าจีนในช่วงเวลามีความเปิดกว้างมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน! 

หนังสือ “จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้” จะสำรวจ “ความเปิดกว้าง” ในหลากมิติ ทั้งการปกครองที่มีเสรีภาพมากขึ้นและนิติธรรม ขบวนการเคลื่อนไหวที่เสรีมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และตลาดที่เปิดและขยายตัวขึ้นจนทำให้มีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นต่อไป

การอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน แตกต่างจากเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นภายหลังโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแน่นอน

หนังสือ จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้ (The Age of Openness: China before Mao) ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านหลุดพ้นจากกรอบการมองประเทศจีนช่วงก่อน ค.ศ. 1949 ในแบบเดิม ๆ ที่ว่าเป็นยุคของความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจระหว่างขุนศึกหลังการล่มสลายของราชวงศ์ชิง การถูกเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติ สงครามต่อต้านญี่ปุ่น สงครามกลางเมือง การใช้อำนาจแบบเผด็จการของเจียงไคเช็ค รวมทั้งความล้มเหลวของรัฐบาลก๊กหมินตั๋งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผู้เขียนได้ชวนให้ผู้อ่านหันมามองยุคนี้ว่าเป็นยุคแห่งการเปิดกว้าง ทั้งในมิติทางการเมือง พรมแดน ความคิด และการค้า ซึ่งเมื่ออ่านจบแล้ว ท่านอาจได้ข้อสังเกตว่า สาธารณรัฐจีนเป็นยุคที่เปิดกว้างกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้เหมาเจ๋อตุงในช่วง ค.ศ. 1949 – 1976 อย่างชัดเจน

– สิทธิพล เครือรัฐติกาล