The Cry for Human Rights: Selected Writings of Ilham Tohti

เสียงเพรียกหาสิทธิมนุษยชน: ข้อเขียนของนักคิดอุยกูร์ผู้ถูกจองจำ

The Cry for Human Rights: Selected Writings of Ilham Tohti

อิลฮัม โตห์ติ เขียน

จิวเฮอร์ โตห์ติ (บุตรีของอิลฮัม) คำนิยม

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ สริวิสิฐ โตท่าโรง แปล


หนังสือเล่มนี้คือผลงานของ อิลฮัม โตห์ติ ที่ได้อธิบายถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของชาวอุยกูร์ในเขตพื้นที่ปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

อิลฮัม โตห์ติ ปัญญาชนและศาสตราจารย์ชาวอุยกูร์ที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ศึกษาและทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชาวอุยกูร์และชาวจีนทั้งด้านทางศาสนา วัฒนธรรม และการเมืองที่กดขี่ชาวอุยกูร์ในปัจจุบัน ทว่าเขาถูกศาลจีนพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี 2014 และยังมีการพิจารณาคดีเพียงแค่สองวัน แม้ว่าเขาจะเป็นกระบอกเสียงช่วยประนีประนอมและปรองดองกัน แต่ทางการจีนยังคงตอบแทนเขาด้วยการตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิต

เขาเป็นผู้เปิดช่องทางให้มีการพูดคุยและถกเถียงปัญหาต่างๆ ระหว่างชาวอุยกูร์และชาวจีน แต่กลับถูกใส่ร้ายป้ายสีเรื่องการก่อการร้ายและแบ่งแยกดินแดน ภายหลังแม้เขาจะได้รับรางวัลจากนานาชาติด้านเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆ และเวทีโลกกดดันให้รัฐบาลจีนปล่อยตัว ก็ไม่สามารถทำให้ อิลฮัม โตห์ติ ได้รับอิสระได้อยู่ดี