The Education of a Bad Student: A Memoir

การศึกษาของนิสิตเลว: 5 ปีในรั้วจุฬาฯ

The Education of a Bad Student: A Memoir

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เขียน

จำนวน: 480 หน้า
พิมพ์ครั้งแรก – พฤษภาคม 2565
ISBN:  978-616-93929-0-3


เรื่องราวบทใหม่ของการต่อสู้และการเติบโตของเนติวิทย์และผองเพื่อนในรั้วจุฬาฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 5
เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากขับเคลื่อนสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ประเด็นเล็กใกล้ตัว ไปจนถึงการท้าทายในวาระระดับนานาชาติ

การศึกษาของนิสิตเลว
เป็นบันทึกชีวิตที่มีสีสันและเต็มไปด้วยเรื่องราวความพยายาม
ของเนติวิทย์และผองเพื่อนที่ต้องการขับเคลื่อนสังคมตามความคิดและความฝันของพวกเขา
…ผู้อ่านได้เห็นเนติวิทย์ที่เติบโตขึ้นตามกาลเวลา
จากคนหนุ่มที่ปฏิเสธการเมืองในระบบ
เขาลุกขึ้นมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ลงสมัครรับเลือกตั้ง
และพยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลงองค์กรนิสิตในระดับต่างๆ ทั้งคณะและมหาวิทยาลัย

คำนิยม โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

หนังสือเล่มนี้เป็นได้ทั้งแรงบันดาลใจสำหรับเพื่อนๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่มีความคิดอยากจะขับเคลื่อนสังคมตั้งแต่ประเด็นเล็กไปจนถึงภาพรวม
และเป็นหนังสือที่อยากแนะนำให้เหล่าผู้ใหญ่ทั้งหลาย
ที่มีภาพจำการมองคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้า
ว่าเป็นแค่เด็กหัวขบถและก้าวร้าวได้เปิดใจและลองอ่านมัน
เรามีความเชื่อลึกๆ ในใจว่า หากพวกคุณได้ลองทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่
ผ่านหนังสือเรื่อง “การศึกษาของนิสิตเลว” เล่มนี้
คุณอาจเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงจำเป็นต้องเกิดขึ้น

คำนิยม โดย ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล