Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence

รักร้อนแรงแห่งดินแดนสังคมนิยม

Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence

ผู้เขียน: Kristen Ghodsee
ผู้แปล: เกศกนก วงษาภักดี
คำนิยม: กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
ออกแบบปก: moonscut


ข้อเสนอของหนังสือเล่มนี้โดยสรุปรวบยอดก็คือ ทุนนิยมเสรีเป็นระบบที่เลวร้ายต่อผู้หญิง และถ้าสังคมประยุกต์แนวคิดบางประการจากระบบสังคมนิยม ผู้หญิงก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

— ประโยคแรกของหนังสือ “รักร้อนแรงแห่งดินแดนสังคมนิยม” โดย Kristen Ghodsee 

ในยุคสมัยที่การเรียกร้องในด้านต่าง ๆ อันรวมถึงประเด็นเพศสภาพและสิทธิสตรีกำลังเฟื่องฟู สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนี้ผ่านการเปิดตัวหนังสือ “รักร้อนแรงแห่งสังคมนิยม“ หรือในชื่อภาษาอังกฤษ Why Women Have Better Sex Under Socialism เพื่อเผยแพร่แนวคิดที่ช่วยให้เรามองเห็นปัญหาของระบบที่เป็นอยู่ และร่วมกันจินตนาการโลกที่ดีขึ้นได้ต่อไป 

Kristen Ghodsee ผู้เขียนหนังสือได้ศึกษาสิ่งที่ผู้หญิงเผชิญในรัฐที่เดิมเป็นสังคมนิยมและได้เปลี่ยนผ่านสู่ทุนนิยม จากข้อค้นพบต่าง ๆ ทำให้เธอเสนอข้อความข้างต้นเพื่อเป็นประโยคเปิดเล่มนี้ และเธอยังเสนอพร้อมเหตุผลว่า เมื่อนำแนวคิดของสังคมนิยมมาปรับใช้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะช่วยในแง่ของเศรษฐกิจ สภาพการทำงานที่ดีขึ้น สมดุลการใช้ชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น และแม้แต่ ‘เซ็กส์​’ ก็ยังดีขึ้น และนำไปสู่เสรีภาพอย่างแท้จริง

“Kristen Ghodsee กลับหัวกลับหางมายาคติและนำเสนอข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นอิสรภาพทางเพศและการเคารพสิทธิสตรีในโลกสังคมนิยม แทนที่จะถูกกดขี่เป็นช้างเท้าหลัง อีกทั้งไร้โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผู้หญิงในหลาย ๆ ประเทศหลังม่านเหล็กสามารถปลดแอกตัวเองออกจากสภาวะพึ่งพาและยืนบนลำแข้งของตัวเองได้ พวกหล่อนไม่ต้องมัวกังวลหรือโดนผลักภาระให้ต้องรับผิดชอบเรื่องการเลี้ยงดูบุตร รวมไปถึงกิจกรรมที่ในโลกทุนนิยมดูเหมือนจะไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือมีมูลค่าต่ำ เช่น งานบ้าน การครัว ด้วยเหตุนี้ พวกหล่อนจึงมีความสุขกับเซ็กส์ได้อย่างเต็มที่ และไม่กลัวที่จะตกหลุมรักอย่างแท้จริง”

— กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์, ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

หนังสือของคริสเตน กอดซี คือเครื่องเตือนความคิดสำคัญที่ว่า ไม่อาจมีสังคมนิยมใดที่ไร้สตรีนิยมได้ และหากไร้ซึ่งสังคมนิยม สตรีนิยมก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ หรือ สตรีนิยมของชนชั้น 1 เปอร์เซ็นต์

— สรวิศ ชัยนาม, ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ


เนื้อหาภายในเล่ม

  1. บทนำ: ทุนนิยมอาจกำลังทำร้ายคุณอยู่
  2. ว่าด้วยเซ็กซ์ (ตอนที่ 1): ทุนนิยมบนเตียง
  3. ว่าด้วยเซ็กซ์ (ตอนที่ 2): ตามความจำเป็นของพวกเธอแต่ละคน
  4. เชิงอรรถ